DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

DUCHENNE ACTIVE CROWD

Vnutorný poriadok
Vnútorný poriadok Celoslovenského klubu „ Duchenne Active Crowd “
 
 
Cieľ a činnosť celoslovenského klubu „Duchenne Active Crowd“ (ďalej len DAC)
 
Cieľom je v rámci OMD v SR združovať členov trpiacich nervovo svalovým ochorením Duchenne svalová dystrofia a Becker svalová dystrofia za účelom ich spoločného boja s týmto vzácnym nevyliečiteľným ochorením.
Ciele a činnosť DAC sú v súlade so stanovami OMD v SR a smernicami, ktoré vydala.
Činnosť DAC:
1. DAC je podporným informačným nástrojom OMD v SR v oblasti DBMD, ako pre rodiny, tak aj pre širokú verejnosť. Spracúva informačné materiály, ktoré sú zamerané na zvýšenie povedomia o ochorení z oblasti vedy a výskumu, výživy, rehabilitácii a výchovy.
2. Za účelom informačnej kampane prevádzkuje svoju vlastnú internetovú stránku.
3. DAC spolupracuje s odborníkmi a pomáha sprostredkovať individuálne konzultácie svojim členom
4. Pripraví a bude prevádzkovať sieť podpory novo diagnostikovaným rodinám.
5. Spoluorganizuje a organizuje stretnutia rodičov a rodinných príslušníkov za účelom
  výmeny skúsenosti a informácii
6. Spolupracuje s podobnými organizáciami v zahraničí a ostatnými organizáciami 
  občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike v rámci spoločných  
  záujmov a potrieb.
 
Členstvo
 
Členstvo DAC vzniká pridelením členského čísla a zaplatením členského poplatku.
Členstvo zaniká vystúpením (dňom oznámenia člena o vystúpení) alebo zánikom DAC.
 
Práva a povinnosti členov
 
Člen má právo:
-         podieľať sa na činnosti DAC
-         voliť a byť volený do poradného teamu
Povinnosti člena sú:
-         dodržiavať vnútorný poriadok DAC
-         riadiť sa rozhodnutiami poradného teamu
 
 
Orgány, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene DAC
 
Orgánmi DAC sú:
 
-         poradný team
-         koordinátor 
 
Poradný team
 
    Poradný team je najvyšší riadiaci orgán DAC zložený zo šiestich členov. Riadi činnosť a zabezpečuje chod DAC.
Volí spomedzi seba koordinátora, pokladníka a zapisovateľa DAC.
Je zodpovedný za dodržiavanie platných predpisov spojených s finančným hospodárením.
Raz ročne pripravuje správu o činnosti DAC, ktorá sa predkladá OMD v SR spolu s finančnou agendou za rok.
Všetky uznesenia môžu prebehnúť hlasovaním per rollam. Hlasovanie per rollam je platné, ak hlasuje nadpolovičná väčšina členov poradného teamu.
 
Koordinátor 
 
    Koordinátor riadi činnosť DAC a rozhoduje o všetkých záležitostiach, reprezentuje DAC na verejnosti a komunikuje s VV OMD v SR. Koordinátor môže na dobu určitú a pre konkrétne situácie poveriť zastupovaním hociktorého člena poradného teamu. Je štatutárnym orgánom DAC, riadi jeho činnosť a koná v jeho mene.
 
Voľby
 
    Volebné obdobie poradného teamu je päťročné a voľby sa konajú písomne a na ich zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina členov.
Výsledok hlasovania je potrebné overiť tromi členmi DAC. O výsledku budú informovaní členovia DAC a VV OMD v SR
 
Zásady hospodárenia
 
    Príjmy DAC sú členské príspevky, sponzorské dary od fyzických a právnických osôb aj príjmy z nadácií a iných inštitúcií.
 Výdavky DAC sú výdavky na propagáciu a podporu DAC na prevádzku internetovej stránky a na správu a prevádzku DAC
 
Zánik DAC
 
 DAC môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením, rozhodnutím VV OMD v SR alebo zlúčením s iným združením rovnakej formy a podpory. 
 
 
 °odovzdané spolu zo zapisnicou o založení DAC dňa 9.6.2009 na VV OMD v SR